เงื่อนไขการให้บริการ

บทนำ

เราผู้ครอบครองสิทธิ์เว็บไซต์ eCosway ได้กำหนดเงื่อนไขขึ้นไว้ ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” เพื่อวางมาตรฐานดูแลผู้เข้าชมเว็บไซต์ eCosway โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งได้แก่ เจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อสินค้า เมื่อได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตาม “เงื่อนไขการให้บริการ” นี้แล้ว ท่านจะทราบว่าจะคาดหวังอะไรจากเราและเราคาดหวังอะไรจากท่าน ในการเข้าใช้เว็บไซต์ทุกครั้งจะกำหนดด้วยเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ eCosway นี้ เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมปฏิบัติตาม “เงื่อนไขการให้บริการ” ของ eCosway และมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจแก้ใข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือถอดข้อความใดๆใน “เงื่อนไขการให้บริการ” เป็นครั้งคราว หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เท่าที่ปรากฎอยู่หรือได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ทันทีและหยุดทำกิจกรรมใดๆต่อไปทั้งหมด ท่านยังสามารถอ่าน “เงื่อนไขการให้บริการ”ฉบับปัจจุบัน (ที่อาจแก้ไขเป็นครั้งคราว) ที่ปรากฎในหน้านี้ได้ทุกเวลา นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการเฉพาะอย่างของ eCosway ท่านต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งกำหนดขึ้นเฉพาะบริการนั้นๆ ด้วย ให้ถือว่าวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “เงื่อนไขการให้บริการ” และโปรดได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใน “เงื่อนไขการให้บริการ” เป็นครั้งคราว หากท่านเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ eCosway หลังการเปลี่ยนแปลง“เงื่อนไขการให้บริการ” จะถือว่าท่านได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ eCosway ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเรียกว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ eCosway อีกชุดหนึ่งตามแต่กรณี

ผู้เข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์

เว็บไซต์ eCosway จัดทำขึ้นโดย eCosway เพื่อให้บริการแก่เจ้าของธุรกิจ eCosway ลูกค้า และผู้เข้าเยี่ยมชมอื่นๆที่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและเชิงพาณิชย์ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นตามพันธะสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้กับ eCosway ดังนั้นจึงไม่ใช่เว็บไซต์เปิดที่บุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลใดๆที่ไม่มีนิติภาวะตามที่กำหนดในประเทศของตนที่จะทำสัญญาได้โดยอิสระ eCosway ไม่รับรองว่าเนื้อหาและข่าวสารที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือได้รับอนุญาต หรืออาจดาวน์โหลดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่ท่านตั้งภูมิลำเนาอยู่ บางประเทศอาจไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาสาระใน เว็บไซต์ eCosway ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายประเทศภูมิลำเนาของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้


เครื่องหมายการค้า

อีคอสเวย์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้า eCosway ไม่ว่าจะในชื่อบริการ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ eCosway ที่อยู่เว็บไซต์ URLs โลโก้ ดีไซน์หรือสัญลักษณ์ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ (สงวนไว้และยกเว้นในกรณีได้รับอนุญาต) ไม่เว้นแม้เจ้าของธุรกิจหรือลูกค้า eCosway ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงเจ้าของธุรกิจที่ใช้สื่อที่เป็นทางการของ eCosway ตามแนวปฏิบัติที่เป็นทางการของ eCosway

อีคอสเวย์ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึกหรือทำให้มีขึ้นซึ่งงานหรือถ้อยคำใดๆ เพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก eCosway รวมทั้งไม่อนุญาตให้ทำสำเนา แก้ไขหรือทำซ้ำเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อใช้ส่วนตัว กับการบันทึกเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ การนำเสนอที่ผลิตหรือจัดหาโดย eCosway


คำสงวนสิทธิ์การรับประกัน

เจ้าของธุรกิจ ลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่สามอื่นใดที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ของ eCosway ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ด้วยตนเอง eCosway ไม่รับรองว่าบริการบนเว็บไซต์จะเข้าถึงได้ตลอดเวลา จะไม่มีการขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด อาจจะมีการล่าช้า การละเว้น การหยุดชะงัก และความไม่แม่นยำในเนื้อหา ในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ eCosway จะไม่รับผิดชอบต่อการมีอยู่หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่สามที่อาจลิงก์มายังเว็บไซต์ eCosway

eCosway ไม่รับผิดชอบต่อการลบหรือจัดเก็บรักษาข้อความอีเมล์

eCosway จะรับผิดชอบในการป้องกันไวรัสและสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ แต่ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยจากอันตรายใดๆที่ไม่รวมถึงและจำกัดเพียงไวรัส แฮ็กเกอร์ หรือการบ่อนทำลายทางเทคนิคใดๆ eCosway ไม่รับรองว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่สามที่ลิงก์มาจะไม่มีความผิดพลาด

“บริษัท” ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอันมีส่วนมาจากการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่สามที่ลิงก์มา

โปรดให้ความสำคัญต่อความไม่ผูกพันธ์ในข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้:

ข้อมูล เนื้อหา และ บริการทุกชนิดบนเว็บไซต์ของ eCOSWAY รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ภาพพิมพ์ ลิงก์ และสิ่งอื่นๆ จัดไว้เพื่อท่านบนพื้นฐาน “เท่าที่เป็นและที่เห็น” และ “มีไว้” โดยไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ eCOSWAY ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเนื้อหา และขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายต่อความผิดพลาด และ/หรือการละเว้นในข้อมูลและเนื้อหา eCOSWAY ขอสงวนสิทธิ์สูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตในการดำเนินการแทนและรับประกันในเรื่องใดๆ ไม่ว่าด้วยคำพูด แสดงโดยนัย หรือโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่กรรมสิทธิ์ที่รับรองโดยนัย, การไม่ละเมิดสิทธิ์, สภาพสินค้าที่ดี และความเหมาะสมต่อความต้องการ


การจำกัดความรับผิดชอบ

อีคอสเวย์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่ที่ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายโดยตรง โดยอ้อม เฉพาะ โดยบังเอิญ เป็นการชดเชย เป็นแบบอย่าง หรือ เป็นผลสืบเนื่องอันรวมถึงและไม่จำกัดอยู่ที่การสูญเสียหรือการส่งสินค้าผิด การสูญเสียผลประโยชน์ การสูญเสียการลงทะเบียน การสูญเสียความนิยม หรือการสูญเสียหรือการลักขโมยโปรแกรมหรือข้อมูล ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และภายใต้ทฤษฎีความรับผิดชอบที่เกิดจากหรือสืบเนื่องจาก ๑) การใช้เว็บไซต์ของ”บริษัท” หรือ การไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใด หรือ ๒) ความล้มเหลวในทางฏิบัติการ ความผิดพลาด ความล่าช้าในการปฏิบัติงานและรับส่งข้อมูล หรือ ๓) ความล้มเหลวของระบบหรือสายโทรศัพท์ หรือการนำไวรัสเข้ามา หรือการบ่อนทำลายทางเทคนิคอื่นๆ แม้ว่าจะแจ้งให้ eCOSWAY เอง หรือ พนักงานหรือตัวแทนของ eCOSWAY ทราบถึงความเป็นไปได้ หรือ แนวโน้มว่าจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม

ด้วยประการฉะนี้ เจ้าของธุรกิจและลูกค้าได้ยอมรับความไม่ผูกพันธ์ดังกล่าวว่ามีผลทุกประการต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ สินค้าและบริการในร้านค้าของ eCosway

หากมีขอบเขตตามอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการจำกัดความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบนั้นๆ หากมี ให้จำกัดอยู่ในการประเมินค่าตามที่กฎหมายอนุญาต


การโพสต์ข้อความสาธารณะ

การโพสต์ข้อความสาธารณะต้องอยู่ภายใต้การทบทวน ปรับแก้และตัดออกโดย eCosway โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่า eCosway สงวนสิทธิ์ที่จะขัดขวาง หรือตัดออกซึ่งข้อความสาธารณะ และ/หรืออีเมล์ที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา ซึ่งมิฉะนั้นแล้วจะละเมิดต่อข้อตกลงนี้ จะถือว่าไม่ใช่พันธะหรือความรับผิดชอบของ eCosway ที่จะทำเช่นนั้น


ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ


เว็บไซต์ของ eCosway อาจมีลิงก์ที่โยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆมากมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่เว็บไซต์ของซัพพลายเออร์และเว็บไซต์ที่จัดหาสินค้าอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการ ลิงก์ที่โยงไปยังไซต์ที่ไม่ได้เป็นไซต์ของ eCosway ไม่ได้หมายความว่า eCosway จะต้องรับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นๆ หากท่านใช้ลิงก์เหล่านั้น ท่านต้องตกลงและยินยอมว่าไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของ eCosway ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและเนื้อหาใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์นั้นๆ เช่น การเข้าไปใช้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็น การดำเนินการแทน การให้บริการ การเสนอขายสินค้า ในลิงก์อื่นๆที่มี

ท่านจึงขอสละไว้ ณ ที่นี้ซึ่งสิทธิ์ที่ท่านอาจจะมีตามกฎหมายของประเทศภูมิลำเนาของท่านแก่ eCosway ในความรับผิดชอบไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ที่เกิดจากความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการใช้หรือการวางใจในการกระทำ เนื้อหา นโยบายความถูกต้องและส่วนบุคคล ความคิดเห็น หรือการเป็นตัวแทน ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่จัดหาโดยลิงก์ดังกล่าว หรือ การให้มีซึ่งแหล่งเหล่านี้ หากท่านมีคำถามเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆโดยตรง


สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์

ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์ eCosway มีข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ กราฟ ซอล์ฟแวร์ วิดีโอ ข้อความ แบบอักษร กราฟิกส์ ดีไซน์ ดนตรี เสียง และวัตถุอื่น (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ซึ่งมีการปกป้องสิทธิ์ โดย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ การครอบครองสิทธิ์อื่นๆ และสิทธิ์เหล่านี้มีผลบังคับใช้และคุ้มครองในทุกรูปแบบ ไม่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นต่อจากนี้ไป

เว็บไซต์ eCosway และส่วนอื่นใดในที่นี้ ที่ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ์ในฐานะงานที่รวบรวมภายใต้กฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ “บริษัท” เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การประสานงาน การจัดการและการปรับปรุงทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ชื่อและโลโก้ eCosway เป็นเครื่องหมายการค้าของ eCosway เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ eCosway ที่ไม่ได้เป็นของ eCosway เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของโดยเฉพาะนั้นๆ

ท่านต้องไม่ปรับแก้ เอาออก ลบทิ้ง ขยาย เพิ่มเติม ส่งผ่าน มีส่วนร่วมในการโยกย้ายหรือจำหน่าย ลอกแบบ แจกจ่าย กระทำ แสดง หรือนำไซต์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไปหาประโยชน์โดยทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งโดยวิธีใดๆ

หากไม่มีข้อบังคับแสดงให้เห็นเป็นการเจาะจง ท่านได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามที่กำหนดในการนำเสนอ ดาวน์โหลด บันทึก และพิมพ์ต้นฉบับ จากบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ตราบเท่าที่ท่านมิได้ปรับแก้เนื้อหาและคงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ของวัตถุเหล่านั้นไว้

ท่านไม่สามารถ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก eCosway ในการตัดออกหรือทำ mirror วัตถุใดๆบนเว็บไซต์ eCosway หรือเซิฟเวอร์อื่นๆ คุณตกลงยินยอมที่จะไม่คัดลอก รื้อ ดีคอมไพล์ (de-compile) หรือถอดรหัสโปรแกรม (reverse engineer)ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ eCosway หรือพยายามหารหัสต้นฉบับ (source code) โครงสร้าง ชุดคำสั่ง หรือ ความคิดหลักในการสร้างไซต์ หรือทำการใดๆที่ขัดแย้งเงื่อนไขการใช้ (Terms of Use)


สิทธิของบริษัท

“บริษัท” ไม่สามารถและไม่ได้กลั่นกรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเจ้าของธุรกิจ และไม่ถือว่าเป็นภาระต้องทำอย่างนั้น แต่เจ้าของธุรกิจแต่ละคนตกลงไว้ ณ ที่นี่ว่า “บริษัท” มีสิทธิ์ตรวจดูแลเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวได้

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ที่จะ ยับยั้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของธุรกิจ หรือลูกค้าจดทะเบียนต้องจ่าย ในกรณีละเมิดสัญญาเจ้าของธุรกิจหรือข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้า หรือ การใช้เว็บไซต์ของตนเองโดยผิดกฎหมาย

“บริษัท” มีสิทธิ์ที่จะตรวจดูแลเว็บไซต์ของเจ้าของธุรกิจด้วยระบบอิเล็คทรอนิค “บริษัท” อาจจะเปิดเผยเนื้อหา การบันทึก หรือการสื่อสารอิเล็กทรอนิคที่อยู่ในเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น (i) เพื่อสนองต่อกฏหมาย ข้อกำหนด หรือคำร้องขอเป็นทางการของหน่วยงานรัฐบาล (ii) หากการเปิดเผยนั้นสมเหตุสมผลหรือเหมาะสมต่อการดำเนินการเว็บไซต์ หรือ (iii) เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ “บริษัท” ผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการ ผู้ออกใบอนุญาต หรือ ผู้จำหน่าย

“บริษัท” ไม่รับผิดชอบในการกลั่นกรอง ควบคุม แก้ไข หรือตรวจดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเจ้าของธุรกิจ แต่“บริษัท” อาจตรวจสอบข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือทำให้เสียหาย และตัดสินด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการนำออก หรือร้องขอให้นำเนื้อหาดังกล่าวออกไปจากเว็บไซต์ของเจ้าของธุรกิจ

“บริษัท” สงวนสิทธิ์ที่จะห้าม แก้ไข หรือเอาออกซึ่งเนื้อหาที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ


จรรยาบรรณออนไลน์

ท่านยอมรับแล้วว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะประกาศเป็นการสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นผู้เผยแพร่ หมายความว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งที่ท่านเผยแพร่ อีเมล์หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดผ่านทางบริการ eCosway เนื้อหาใดๆที่เผยแพร่ทางบริการ eCosway eCosway ไม่ได้ควบคุม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความโปร่งใสหรือคุณภาพของเนื้อหาเหล่านั้น ท่านเข้าใจแล้วว่าในการใช้บริการ eCosway ท่านอาจจะได้รับเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด หยาบคาย น่ารังเกียจ ดังนั้นไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม eCosway จะไม่รับผิดชอบใดๆตามกฎหมายต่อเนื้อหา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดที่ ความผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาใดๆ หรือต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของเนื้อหาที่เผยแพร่ อีเมล์หรือข้อความที่ส่งต่อผ่านทางบริการ eCosway

การกระทำใดๆของเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าซึ่ง “บริษัท” เห็นว่าเป็นการจำกัดหรือยับยั้งเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าคนอื่นๆในการเข้ามาใช้บริการต่างๆของ eCosway จะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด เจ้าของธุรกิจหรือลูกค้ายินยอมที่จะใช้บริการของ eCosway เฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ห้ามมิให้เจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ เอาเปรียบ รังควาน หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ส่อไปในทางเพศ ดูหมิ่นศาสนา มุ่งร้าย เหยียดสีผิว เหยียดเชื้อชาติหรือน่ารังเกียจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ เนื้อหาใดๆที่ส่งเสริมความประพฤติผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศทุกระดับจนถึงกฎหมายระหว่างประเทศ

ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของ eCosway ในการ:

  1. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือส่งต่อข้อความใดๆซึ่งผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ เอาเปรียบ รังควาน หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ใส่ร้าย ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เหยียดสีผิว เหยียดเชื้อชาติหรือน่ารังเกียจ
  2. เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์
  3. เลียนแบบบุคคลใดหรือองค์กรใด หรือกล่าวเท็จหรือให้ข้อมูลผิดของสมาคมต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น
  4. ปลอมคำขวัญหรือยักย้ายตัวระบุเพื่อปลอมแปลงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ส่งต่อทางบริการ
  5. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือส่งต่อเนื้อหาอื่นใดที่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อตามกฎหมาย หรือความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจหรือตามข้อสัญญา (เช่น ข่าวสารวงใน ข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือลับเฉพาะที่รับรู้และเปิดเผยได้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงที่ไม่เป็นที่เปิดเผย)
  6. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือส่งต่อเนื้อหาอื่นใดที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด
  7. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือส่งต่อเนื้อหาอื่นใดซึ่งมีไวรัสซอล์ฟแวร์ หรือ รหัสคอมพิวเตออร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงานของซอล์ฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ
  8. แทรกแซงหรือทำให้บริการ eCosway หรือเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกับ eCosway ยุ่งเหยิง หรือไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบการ นโยบายหรือข้อบังคับของเน็ตเวิร์กที่เชื่อมโยงกับบริการ eCosway
  9. ฝ่าฝืนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งกฎหายในประเทศทุกระดับและกฎหมายระหว่างประเทศ หรือข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้โดยกฎหมายหรือ
  10. รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของยูสเซอร์ เจ้าของธุรกิจ หรือลูกค้าจดทะเบียนคนอื่นๆ


นโยบายการโฆษณา & แอนตี้-สแปม (Anti-Spam)

eCosway จะยุติสัญญาการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ การเข้าร่วมเป็นลูกค้าจดทะเบียน และห้ามท่านเข้าใช้เว็บไซต์ eCosway ทันที หากสงสัยว่าท่านดำเนินการหรือมีส่วมเชื่อมโยงกับการส่งต่ออีเมล์ที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาเป็นจำนวนมากๆ

ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ว่าท่านได้อ่านนโยบายการโฆษณา & แอนตี้-สแปมของ eCosway และยินยอมปฏิบัติตามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและรวมเข้าเป็นเงื่อนไขการบริการนี้


การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ eCosway ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทน และจะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนและปกป้องการสูญเสียหรือรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับ eCosway อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการทำแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าจดทะเบียน การรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะยังคงมีผลบังคับอยู่แม้เมื่อสัญญาเจ้าของธุรกิจหรือเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ยกเลิกไปแล้วก็ตาม เจ้าของธุรกิจยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายซึ่งเพิ่มเข้ามาให้แก่ จากความรับผิดชอบ การเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินอันเกิดจากการใช้ หรือการต่อเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่เป็นทางการของ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการหมิ่นประมาท การสบประมาท การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสาธารณะ การสูญเสียบริการโดยเจ้าของธุรกิจอื่นๆและการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด


ข้อกำหนดที่แยกส่วนออกได้

หากเงื่อนไขในการให้บริการข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขข้อนั้นแยกส่วนออกไปจากเงื่อนในการให้บริการนี้ และจะไม่มีผลต่อความเที่ยงตรงและการมีผลบังคับใช้ต่อเงื่อนไขที่เหลือ ท่านไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อตกลงเจ้าของธุรกิจของท่าน หรือเงื่อนไขการซื้อ ยกเว้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก eCosway และได้ลงลายมือชื่อร่วมกันทั้งสองฝ่าย


หนังสือแจ้งเตือน

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการออกหนังสือแจ้งเตือนจะต้องออกเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่ามีผลใช้ได้หากส่งทางอีเมล์ไปยังที่อยู่ทางการของเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าจดทะเบียนที่กำหนดไว้โดย “บริษัท” หรือเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าจดทะเบียน